Năm học 2020-2021, trường Mẫu Giáo Anh Đào tuyển sinh được 338 trẻ. Trong đó:
          - Năm 2015: 268/109 nữ
          - Năm 2016: 65/39 nữ
          - Năm 2017: 6/3 nữ
       So với năm học 2019-2020 tăng 30 trẻ
       So với chỉ tiêu Phòng giao tăng 28 trẻ
       Do tình hình dịch bệnh CoVid-19 diễn ra phức tạp, kéo dài nên trẻ được Bố mẹ từ ngoài tỉnh về đị phương tạm trú đông
      
                                                                   Hiệu trưởng
                                                           Phạm Song Châu Hải